Stan aktualny od dnia 20 listopada 2023 r.

 

AKCJONARIUSZ Ilość Akcji  Wartość nominalna (w zł) % w kapitale zakładowym

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A 

ul. Aleksego Grobickiego 23

26-617 Radom

8 299 570 37 348 065,00 93,29
 Pracownicy MESKO S.A.,
 inne osoby fizyczne i podmioty
575 112 2 588 004,00 6,47

MESKO S.A.
(akcje własne)

21 674 97 533,00 0,24
Ogółem:  8 896 356  40 033 602,00 100