Od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w MESKO S.A.

 

05-10-2021
Informacje w zakresie organizacji procesu dematerializacji akcji MESKO S.A.


1. Podstawowe informacje o dematerializacji akcji (w tym dotyczące regulacji prawnych) znajdują się pod adresem: https://mesko.com.pl/dla-akcjonariuszy/dematerializacja-akcji

2. Zdematerializować akcje mogą tylko te osoby/podmioty, które są ujawnione w Księdze Akcyjnej jako właściciele/współwłaściciele odcinka zbiorowego akcji albo jednocześnie złożą wniosek o wpis, działające osobiście lub poprzez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, a w przypadku współuprawnionych z akcji – przez wspólnego przedstawiciela.

3. Tryb załatwiania czynności dematerializacji:

  • bezpośrednio w lokalu Spółki przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej
  • korespondencyjnie.


Osoby dokonujące dematerializacji osobiście powinny zgłosić się do pokoju nr 73 Biura Głównego MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 14.00. Termin dematerializacji upłynął z dniem 28 lutego 2021 r. Jednak przez 5 kolejnych lat, czyli do 1 marca 2026 r., niezłożone dokumenty akcji zachowają moc dowodową - czyli na ich podstawie Akcjonariusz będzie mógł zawnioskować do Spółki o ujawnienie w rejestrze. Po tej dacie dokumenty akcji z mocy prawa utracą moc dowodową – ich właściciel definitywnie tj. bezpowrotnie utraci przymioty akcjonariusza.

Akcjonariusze powinni zgłaszać się z:

  • oryginałem odcinka zbiorowego akcji, którego są właścicielem,
  • dowodem osobistym.

Ponadto pełnomocnicy akcjonariuszy (osób fizycznych) przedstawiają oryginalne pełnomocnictwo (wzór).
Pełnomocnicy akcjonariuszy (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przedstawiają oryginalne pełnomocnictwo podpisane zgodnie z reprezentacją spółki oraz wydruk z systemu KRS zawierający dane osób, które udzieliły pełnomocnictwa.

W przypadku dematerializacji korespondencyjnej akcjonariusze (osoby fizyczne) przesyłają na adres MESKO S.A. (ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna) stosowne pismo (wzór). Podmioty prawne przesyłają analogiczne pismo, podpisane zgodnie z reprezentacją spółki.

W zamian za odcinek zbiorowy akcji będzie wydawane pokwitowanie (wzór) – w przypadku osobistego stawiennictwa akcjonariusza lub pokwitowanie (wzór) – w przypadku dematerializacji korespondencyjnej.

Petenci zgłaszający się osobiście będą proszeni o:


a) okazanie dowodu osobistego (dotyczy akcjonariuszy i pełnomocników) oraz ewentualnego pełnomocnictwa,
b) wypełnienie (fakultatywne) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego numeru telefonu i adresu e-mail (w celu usprawnienia komunikacji z akcjonariuszem; wzór),
c) weryfikację i ewentualną aktualizację danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, adres, nr rachunku bankowego).
d) podanie numeru rachunku bankowego – jeśli dotychczas tego nie zrobili. Brak rachunku bankowego nie stanowi przeszkody w dematerializacji akcji, jednakże jego podanie znacząco ułatwi wypłatę dywidendy.


W przypadku dematerializacji korespondencyjnej do pisemnego wniosku należy dołączyć:

  • oryginał dokumentu akcji (odcinek zbiorowy),
  • ewentualne pełnomocnictwo (jeśli będzie miało zastosowanie),
  • fakultatywnie – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego numeru telefonu i adresu e-mail,
  • informację o ewentualnej aktualizacji danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, adres, nr rachunku bankowego).


W sprawach z zakresu dematerializacji akcji można kontaktować się z MESKO S.A. przy użyciu nr tel. 41 253 63 24 lub poprzez e-mail: [email protected] lub przesyłając korespondencję na adres: MESKO S.A., ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

4. Biuro prowadzące obsługę procesu dematerializacji akcji MESKO S.A. znajduje się na terenie zamkniętym i nadzorowanym przez służbę ochrony.

Wobec powyższego:

- należy zgłosić zamiar wejścia na teren MESKO S.A. pracownikowi ochrony i postępować zgodnie z jego wskazówkami,

- pracownik ochrony będzie wpuszczał akcjonariuszy pojedynczo; może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu wpuszczania osób,

- należy kierować się do wejścia głównego i skorzystać z domofonu,

- wewnątrz budynku użycie maseczki lub przyłbicy jest obowiązkowe – jeśli w danym czasie obowiązują obostrzenia epidemiologiczne,

- po wejściu do budynku należy zarejestrować się w książce ruchu osobowego na recepcji,

- pracownik recepcji odprowadza akcjonariusza do pokoju nr 73 gdzie przeprowadzane są czynności związane z dematerializacją akcji,

- wyjście z budynku: przez recepcję, przy użyciu głównych drzwi i bezpośrednio do bramy. Samodzielne poruszanie się po budynku lub terenie przyległym jest zabronione.


5. Istnieje możliwość zgłoszenia się w innym terminie – w takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 41 253 63 24, 41 253 63 25.

6. Zasady dematerializacji odcinków stanowiących współwłasność.

Dla przeprowadzenia dematerializacji mogą zgłosić się wszyscy współwłaściciele odcinka zbiorowego akcji (osobiście) albo dokonać czynności poprzez wspólnego przedstawiciela wybranego spośród współwłaścicieli lub spoza tego grona. Czynności można też dokonać korespondencyjnie.

Warto rozważyć również możliwość zniesienia współwłasności akcji w drodze umowy o podziale pakietu i zniesieniu współwłasności akcji (wzór).

Niezależnie od przyjętego trybu rekomendowane jest wyznaczenie wspólnego przedstawiciela (wzór dokumentu w tej sprawie) współwłaścicieli.
Osoba taka nie staje się jedynym właścicielem akcji – prawa współwłaścicieli pozostają nienaruszone. Celem ustanowienia przedstawiciela jest usprawnienie komunikacji pomiędzy Biurem Maklerskim a akcjonariuszami.

Informacja dla spadkobierców po zmarłym akcjonariuszu.
W celu dokonania przeniesienia własności akcji na rzecz spadkobierców po zmarłym akcjonariuszu, konieczne jest przedłożenie przez spadkobierców kserokopii prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia wraz wnioskiem do Zarządu MESKO S.A. o dokonanie wpisu nowego akcjonariusza (wzór wniosku o wpis).

Warto rozważyć również zniesienie współwłasności akcji w drodze częściowego działu spadku (wzór umowy o częściowy dział spadku) lub w inny sposób przewidziany prawem,

7. Darowizna akcji

Proszę przejść do zakładki „Najczęstsze pytania i odpowiedzi” pytanie: „Jak będę mógł sprzedać akcje lub je darować? Wzór dokumentów w sprawie można pobrać tutaj (wzór
 


 

07-07-2020
Treść aktualizowana na dzień 05-10-2021 r.Od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w MESKO S.A. Polega to na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy.

Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły mieć formy papierowego dokumentu. Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego (wyboru tego podmiotu MESKO S.A. dokona najpóźniej we wrześniu 2020 r.). Obrazowo można porównać to do sytuacji, gdy zamiast gotówki ta sama kwota środków pieniężnych zostaje zapisana w elektronicznym systemie bankowym. Co najważniejsze, akcjonariusz będzie miał nadal tę samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, co dotychczas. Akcjonariusz będzie mógł wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji: prawo do dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie, prawo do udziału i głosowaniu na walnym zgromadzeniu, itd. Jedyna w zasadzie różnica w sytuacji akcjonariusza będzie polegać na braku dysponowania dokumentem akcji. Jeżeli jednak akcjonariusz będzie chciał potwierdzić swoje uprawnienia do akcji (np. żeby wziąć udział w walnym zgromadzeniu, wykazać stan majątku bankowi lub innej instytucji finansowej), na wniosek akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda dokument – tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji przysługujących akcjonariuszowi i ich wartość nominalną. Dokument ten będzie wskazywał cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności: termin ten będzie istotny, gdyż na czas ważności świadectwa (ale tylko na ten czas) obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji. Jeżeli akcjonariusz będzie chciał wykazać prawo do akcji w celu ich sprzedaży, darowizny czy ustanowienia zabezpieczenia (zastawu, zastawu rejestrowego) kredytu lub pożyczki, na jego żądanie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną informację z rejestru akcjonariuszy (uzyskanie świadectwa rejestrowego będzie w tym wypadku niecelowe, gdyż w okresie ważności świadectwa nie można dokonywać zbycia akcji).
 
W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 r. akcjonariusze MESKO S.A. zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji, konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) oraz podanie danych akcjonariusza, które będą potrzebne dla rejestracji. Podkreślić należy, że złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) jest konieczne dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, gdyż nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze „z urzędu” na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu. O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, MESKO S.A. poinformuje 5-krotnie, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Zawiadomienie to będzie również określać, jakie dane akcjonariusz będzie musiał podać w celu ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy. Stosowna Informacja ukaże się na stronie internetowej spółki www.mesko.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy”. Ogłoszenie ukazywać się będzie także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacje te będą wskazywać, że czas na złożenie dokumentów wyniesie 3 lata od dnia pierwszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w rejestrze akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca lutego 2021 r. Nie istnieje potrzeba składania dokumentów niezwłocznie po ogłoszeniu: pierwsze dni będą mogły wiązać się z istnieniem dużych kolejek, więc prosimy o wybór dogodnego dnia spośród kilku miesięcy na złożenie dokumentów (najlepiej pomiędzy październikiem a lutym 2021 r.).
 
Z powyższych względów dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) istniejące w dniu 1 marca 2021 r.,
w tym dniu utracą moc prawną, a nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) nie będą wydawane. Jednocześnie od dnia 1 marca 2021 r. moc prawną będą posiadać zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten zastąpi księgę akcyjną prowadzoną do tego czasu przez MESKO S.A.

 

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) przed dniem 1 marca 2021 r., nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty nadal będą mogły być składane w MESKO S.A., a spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr. Moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie jednak 1 marca 2026 r. Złożenie dokumentów już w 2020 r. jest jednak istotne, gdyż do czasu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy nie będzie możliwe wykonywanie uprawnień z akcji (w tym uzyskanie dywidendy).

 

Zbycie akcji (sprzedaż, darowizna) będzie oczywiście nadal możliwe. Nadal będzie obowiązywała procedura określona w Statucie MESKO S.A., przewidująca ewentualne prawo pierwokupu Spółki, zaś w każdym przypadku wymagająca zgody Zarządu Spółki na zbycie akcji, a przy braku zgody Zarząd powinien wskazać innego nabywcę akcji. W razie istnienia podstaw przewidzianych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązywać będzie także prawo pierwokupu przysługujące Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (nie dotyczy ono zbycia, w tym darowizny, na rzecz osoby bliskiej, tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów). Zbycie następować będzie na podstawie stosownej umowy, która ze względów praktycznych powinna być zawarta przynajmniej w formie pisemnej. Skutek nabycia akcji nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru akcjonariuszy: w tym celu zainteresowany powinien złożyć odpowiedni wniosek podmiotowi prowadzącemu rejestr, załączając dowód przejścia akcji (art. 3284 k.s.h.).
 
Podstawa prawna:

  • obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 3281 – art. 32815 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”),
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).


Najczęstsze pytania i odpowiedzi.