Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ( KW PSP Kielce) w dniu 8 maja 2009r (pismo WZ-5514/1/09) zatwierdziła „Raport o bezpieczeństwie MESKO S.A." i „Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A.". – natomiast w dniu 04.03.2010r KW PSP Kielce przyjęła „Zewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A."
W latach 2017 do 2020 Mesko S.A. było nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej MON i z tego tytułu wyłączone z konieczności opracowywania dokumentacji ZDR. Mesko S.A. w Skarżysku Kamiennej jak i Mesko S.A. Wydział w Pionkach ponownie stały się Zakładem o Dużym Ryzyku:

Mesko S.A.- Skarżysko - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (KW PSP Kielce) złożony ponownie „Program Zapobiegania Awariom”(PZA) z dniem 22 luty 2021r uznała za pozytywnie zaopiniowany - https://www.gov.pl/web/kwpsp-kielce/seveso-iii „Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka 2023

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (KW PSP Kielce) w dniu 14 listopad 2022r (pismo WZ-52820.7.11.2022r) zatwierdziła „Raport o bezpieczeństwie MESKO S.A." i  również zatwierdziła „Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A." w dniu 13 stycznia 2023r.


Mesko S.A. Wydział w Pionkach - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ( KW PSP Warszawa ) złożone ponownie „Zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej” (Zgłoszenie) z dniem 14 lipca 2021r uznała za pozytywnie zaopiniowany. - https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/informacje-rejestry-i-wykazy-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku -„Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
 
Mając powyższe na uwadze MESKO S.A. jest świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie, w tym przede wszystkim za przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.

Kierownictwo Spółki zdając sobie sprawę z dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uwarunkowanego skupieniem na terenie zakładu dużych ilości materiałów niebezpiecznych – materiałów wybuchowych, widzi potrzebę opracowania i wdrożenia wszelkich systemów (w tym Programu Zapobiegania Awariom, Zintegrowanego Systemu Zarządzania, o który opiera się System Bezpieczeństwa) mających na celu ukształtowanie „Zasad Polityki Bezpieczeństwa”, która bezpośrednio oddziaływać będzie na globalną politykę zarządzania zakładem. Polityka ta prowadzi do maksymalnego ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym zapewnia skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia.

Zarząd Spółki zobowiązuje się stale podejmować przedsięwzięcia mające na celu obniżenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej do poziomu tak niskiego jak jest to możliwe -ekonomicznie uzasadnionego tzn. takiego, przy którym nakłady inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa powodowały będą realne i widoczne obniżenie ryzyka wystąpienia awarii.

Kierownictwo zakładu zdaje sobie sprawę, że prowadząc zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ma specjalne – większe zobowiązania w stosunku do pracowników, sąsiedztwa i środowiska. Realizując te zobowiązania stawia sobie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, a co za tym idzie obniżenie poziomu ryzyka wystąpienia awarii do poziomu akceptowalnego. W tym celu stosuje nie tylko rozwiązania organizacyjne (system zarządzania bezpieczeństwem), ale i techniczne opierające się na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy technicznej.

 

MESKO S.A w celu realizacji zapisów „Ustawy - Prawo ochrony środowiska” - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ze zm., zobowiązane jest do.:

  1. Wszelkie inwestycje jak i zmiany zachodzące w zakładzie po uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich w drodze „Decyzji” z KW PSP i WIOŚ wprowadzone są i będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Spółki – spełniając zawsze pod względem bezpieczeństwa surowsze z wymagań -art. 255 i art. 258.  Wszystkie te czynności konsultowane będą z personelem oraz z lokalnymi władzami -art. 262
  2. Prowadzi regularne, co najmniej raz na 5 lat, dostarczanie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom wymienionym w art. 261 ust. 5 w sposób określony w art.261a.
  3. Weryfikuje informacje co najmniej raz na 3 lata i każdorazowo w przypadku dokonania zmian o których mowa w art. 257 ust. 1.
  4. Udostępnia niniejszą informację na stronie internetowej zakładu; w postaci „Informacja zakładu o dużym ryzyku w zakresie bezpieczeństwa – zapobiegania poważnym awariom przemysłowym” i „Informacji o postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej - informacja dla społeczeństwa”,( dla każdej z lokalizacji zakładu) do pobrania poniżej tego oświadczenia.
  5. Ogłasza informację o ZDR w siedzibie zakładu (dla każdej z lokalizacji zakładu),; - w postaci zamieszczenia jej na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.
  6. Przekazuje (dla każdej z lokalizacji zakładu), informacje wójtowi gminy i prezydentowi miasta, - wysyłając pisma informacyjne o zamieszczeniu powyższej informacji na stronie internetowej MESKO S.A.
  7. Przekazuje informacje o Zakładzie Dużego Ryzyka (ZDR) (dla każdej z lokalizacji zakładu),  w formie pisemnej lub elektronicznej, jednostkom, podmiotom oraz instytucjom, o których mowa w art. 261 ust. 5 i 6 pkt. 1 do 4 w sposób, określony w art. 261a.

 

Ponadto MESKO S.A., jako Zakład o dużym ryzyku (dla każdej z lokalizacji zakładu), zgodnie z art. 263 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany jest do corocznego przekazywania Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia w terminie do końca stycznia roku następnego.