Projekt: „Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej przez Mesko S.A. w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych” planowany jest do  współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Innowacje i nauka, Działanie RPSW.01.02.00 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

W ramach projektu przewiduje się:

– zakup przez Mesko S.A. fabrycznie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej Mesko S.A.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup przez Mesko S.A. fabrycznie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

– Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] 1,00,

– Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury

badawczej [szt.] 1,00,

– Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych [szt.] 1,00,

– Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] 1,00,

– Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] 2,00,

– Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] 2 438,00,

– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] 2,00.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] 1,00,

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] 1,00,

– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów

nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] 1,00,

– Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)

[przedsiębiorstwa] 1,00,

– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw

(dotacje) (CI 6) [zł] 10 606 900,00 zł,

– Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] 1,00.

Koszty całkowite projektu to 17 871 900,00 zł.

Udział dofinansowania 7 265 000,00 zł.

Projekt realizowany od 2023-02-28 do 2023-11-30.