Ogłoszenie o powyższej treści zostało zamieszczone w MSiG numer 244/2021 (6389) z 17 grudnia 2021 r., pozycja 78481.

MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.
Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r., o godz. 1100, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.