Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 r., o godz. 10:00, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, w Warszawie.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy MESKO S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej
w Kraśniku w ramach budowy przyłącza gazowego. 
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 162/2020 (6052) z 20 sierpnia 2020 r. pod pozycją 41527.
 
Ponadto informujemy, że:
1) akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
2) właściciele akcji MESKO S.A. mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem,
3) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Prezesa Zarządu MESKO S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 15, 16 i 17 września 2020 r.,
4) wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w sekretariacie DN w dniach od 9 do 17 września 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.