Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia MESKO S.A. wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem Biura Maklerskiego Santander, które prowadzi rejestr akcjonariuszy Spółki.

 

Dywidenda nie jest wypłacana akcjonariuszom w przypadku:

  • niedopełnienia obowiązku dematerializacji akcji (w takim przypadku akcjonariusz nie jest ujęty w rejestrze akcjonariuszy),
  • braku rachunku bankowego lub błędnego numeru,
  • braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela (w przypadku współwłasności akcji),

 

Niewypłacone dywidendy za rok 2020 i 2021 przysługujące akcjonariuszom uwidocznionym w rejestrze akcjonariuszy zostały postawione do dyspozycji uprawnionych osób w kasie MESKO S.A. Do osób tych zostanie skierowana pisemna informacja w tej sprawie wraz ze wskazaniem trybu wypłaty.
 

Po dywidendę należy zgłosić się do pokoju nr 52 (parter Biura Głównego) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
 

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.
 

Istnieje możliwość wypłaty środków pieniężnych przelewem na rachunek akcjonariusza – po wcześniejszym uzgodnieniu.
 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 41 253 6324 lub 41 253 6325.

 

Oświadczenie o numerze konta