Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r., o godz. 10.00, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A,
w Warszawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 232/2020 (6122) z 27 listopada 2020 r. pod pozycją 66473.

 

Ponadto informujemy, że:
1) akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
2) właściciele akcji MESKO S.A. mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem,
3) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Prezesa Zarządu MESKO S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 18, 21, 22 grudnia 2020 r.,
4) wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w sekretariacie DN w dniach od 14 do 22 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.