Zarząd MESKO S.A informuje, że  w dniu 23.01.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 109, który dotyczy:


a) zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2019 r. (zmieniono: § 17 ust. 2, § 23 ust. 2 pkt 9), § 25 ust. 2, § 25 ust. 7 pkt 7) lit. c),  § 45 ust. 1 pkt 7), § 45'1 ust. 1, § 45'1 ust. 2, § 45'1 ust. 3, § 45'1 ust. 4, § 45'1 ust. 5,  § 45'1 ust. 6, § 45'1 ust. 7, § 45'1 ust. 10, § 45'1 ust. 11, § 45'1 ust. 12),
b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 40 033 602,00 zł poprzez emisję 2684924 nowych akcji i zmian Statutu Spółki wynikających z tego podwyższenia (zmieniono: § 7, § 8 ust. 1, w § 8 ust. 2 dodano lit. l.).