Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy MESKO S.A.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za rok obrotowy 2019 i Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A.
w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Przedłożenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz Sprawozdania finansowego MESKO S.A. sporządzonego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za 2019 rok i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2019.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
14. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.
15. Przedstawienie informacji dotyczącej wydatkowania środków ze zbycia nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 NWZ z dnia 25.10.2019 r.
16. Przedstawienie informacji o liczbie i wartości nabytych akcji własnych oraz wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 100/2020 (5990) z 25 maja 2020 r. pod pozycją 22919.