Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 3 lutego 2022 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.
  6. Przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 3/2022 (6402) z dnia 5 stycznia 2022 r., pod poz. 531.