MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.

 

Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, działając na wniosek akcjonariusza uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, w ten sposób, że:

  • po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania Pełnomocnika MESKO S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne MESKO-NET Sp. z o.o. w sprawie połączenia z MESKO S.A.”,
  •  dotychczasowemu pkt 9 nadaje się numer 10.