Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za 2021 rok” i „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO” sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie MESKO S.A. z Przedsiębiorstwem Teleinformatycznym „MESKO-NET” Sp. z o.o.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ad. Pkt 7

Proponuje się zmienić Statut Spółki w ten sposób, w § 5 po pkt 75) dodaje się następujące nowe punkty:

76) Placówki doskonalenia nauczycieli - PKD 85.41.C

77) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B

78) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z

79)  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z

80) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z

81) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z

82) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z

83) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 – PKD 74.90.Z

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 245/2022 (6644) z 20 grudnia 2022, poz. 64731.