Zarząd MESKO Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie z zysku Spółki za 2019 rok dywidendy w kwocie 0,77 zł brutto na jedną akcję O terminach wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółka poinformuje w odrębnym ogłoszeniu.
Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w księdze akcyjnej w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku, tj. 17 lipca 2020 r.
Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej ograniczenia w ruchu osobowym na terenie Spółki podstawową formą wypłaty dywidendy będzie przelew na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza. W związku z powyższym MESKO S.A. zwraca się z prośbą do akcjonariuszy nie będących pracownikami Spółki, którzy do tej pory nie przekazali numeru rachunku bankowego, o przekazanie Spółce w formie pisemnej (przesłanej na adres MESKO S.A. ul. Legionów 122 26-111 Skarżysko-Kamienna) informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego.
Akcjonariusze, którzy nie wskażą numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana przysługująca im dywidenda, będą mogli odebrać dywidendę w kasie Spółki (z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa) – terminy i tryb takiej wypłaty zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym.