Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122 informuje o  zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 grudnia 2023 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2021 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 224/2023 (6875) z 20 listopada 2023 r. pod poz. 55266.