Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w ramach budowy przyłącza gazowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2020 r. dotyczącej udzielenia upoważnienia Spółce MESKO S.A. do nabycia akcji własnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MESKO S.A. z dnia 25 października 2019 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.