MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.
Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122,
niniejszym dokonuje sprostowania omyłki w pkt 5 ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2021 r., o godz. 1100, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A w Warszawie, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 227/2021 (6372) z 24 listopada 2021 r. pod pozycją 72897.

Porządek obrad po sprostowaniu:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 20 grudnia 2019 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2020 r. dotyczącej udzielenia upoważnienia Spółce MESKO S.A. do nabycia akcji własnych.
  7. Przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie o powyższej treści zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242/2021 (6387) z dnia 15 grudnia 2021 r., pod poz. 77880