Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 11 maja 2020 r. o godz. 1000 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MESKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 2 529 804,72 PLN na wykup akcji pracowniczych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upoważnienia Spółce MESKO S.A. do nabycia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MESKO S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 74/2020 (5964) z 16 kwietnia 2020 r. pod pozycją 18537.