MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w budynku Spółki przy ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna. Jest to skutkiem obowiązującego od 1 marca 2021 r. nakazu dematerializacji akcji oraz ujawnienia ich właścicieli w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w systemie elektronicznym. Złożenie dokumentów nastąpi za pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.
Dodatkowe informacje związane z dematerializacją oraz złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://mesko.com.pl/dla-akcjonariuszy/dematerializacja-akcji
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w MSiG Nr 245/2020 (6135) z dnia
16 grudnia 2020 r., pozycja 72013.