W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, zgodnie z art. 357 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Ksh”), MESKO wyda na żądanie uprawnionego akcjonariusza nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Przez znacznie uszkodzony dokument akcji należy rozumieć taki dokument, który pomimo uszkodzeń, w dalszym ciągu jest możliwy do zidentyfikowania.

W przypadku dokumentów akcji zniszczonych w stopniu uniemożliwiającym identyfikację lub w przypadku utraconych dokumentów akcji, zgodnie z art. 357 § 3 Ksh,  MESKO wyda uprawnionemu akcjonariuszowi nowy dokument akcji za zwrotem kosztów jego sporządzenia po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu.
Wobec tego, iż Statut MESKO nie reguluje wydawania duplikatów akcji, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza, umorzenie dokumentu następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20) wg następującej procedury:

1. uprawniony akcjonariusz na własny koszt powinien złożyć wniosek o umorzenie zniszczonych/utraconych akcji imiennych do sądu właściwego dla siedziby MESKO (aktualnie: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Skarżysku-Kamiennej).
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wystawcy dokumentu i jego siedziby (MESKO S.A. z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna);
2) oznaczenie dokumentu, jego rodzaju i znamion odróżniających go od innych tego
samego rodzaju dokumentów, wystawionych przez tego samego wystawcę;
3) uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu i okoliczności jego utraty.
W zakresie uprawdopodobnienia posiadania akcji akcjonariusz powinien załączyć do wniosku odpis z księgi akcyjnej MESKO wydany dla akcjonariusza.


Do przedmiotowego wniosku powinien być ponadto załączony Statut MESKO oraz odpis aktualny z KRS MESKO lub wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawyz dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

2. następnie sąd wezwie wszystkich roszczących prawa do dokumentu przez ogłoszenie publiczne, zamieszczone w piśmie urzędowym, przeznaczonym do ogłoszeń, aby w terminie wskazanym w ogłoszeniu zgłosili swoje prawa i złożyli w sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony.
Termin do zgłoszenia praw i złożenia dokumentu wynosi w sprawach z wniosków o umorzenie dokumentów imiennych trzy miesiące, licząc od daty ukazania się ogłoszenia.

3. w razie niezłożenia utraconego dokumentu sąd po upływie miesiąca od końca terminu do zgłoszenia praw wyda stosownie do ustalonych okoliczności postanowienie co doumorzenia utraconego dokumentu. 

4. gdy dokument akcji zostanie prawomocnie umorzony, MESKO wyda osobie,na której żądanie nastąpiło umorzenie, za zwrotem kosztów sporządzenia, nowy dokument akcji.