W związku z transakcjami w zakresie obrotu akcjami MESKO S.A., Spółka informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego publikuje „listę ostrzeżeń publicznych”, na której zamieszcza między innymi dane podmiotów i osób, co do których zostały wszczęte postępowania dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

 

Wyżej wskazana lista znajduje się pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

 

Dla podniesienia bezpieczeństwa transakcji, MESKO S.A. sugeruje akcjonariuszom sprawdzenie czy potencjalny nabywca został umieszczony na powyższej liście i rozważenie ewentualnego ryzyka z tym faktem związanego – przed podpisaniem umowy warunkowej kupna/sprzedaży akcji.