Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:
a) nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 1464/450, wraz z udziałem 673/10000 cz. w prawie użytkowania wieczystego działek o nr. 1464/167, 1464/31, 1464/90, 1464/36, 1464/71, 1464/33, 1464/166, 1464/110, stanowiących drogi wewnętrzne wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie;
b) nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1464/72 o powierzchni 4,3897 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 1464/72 wraz z udziałem 82/10000 cz. w prawie użytkowania wieczystego działek o nr. 1464/167, 1464/166, 1464/31, 1464/71, 1464/33, stanowiących drogi wewnętrzne wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie;
c) ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu obciążającej działkę o nr. 1464/450.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym numer 108/2020 (5998) z 4 czerwca 2020 r. pod pozycją 25251.