Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 04.10.2023 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ zostało opublikowane w MSiG nr 52/2024 z dnia 13.03.2024 r., pod poz. 12396.