Niniejszym informujemy, że zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MESKO S.A. podjętą w dniu 21 lipca 2023 r.:

  1. Dywidenda za 2022 r. przypadająca na jedną akcję wynosi 37 groszy brutto.
  2. Termin wypłaty ustalono na 21 września 2023 r.
  3. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy są osoby i podmioty ujawnione w rejestrze akcjonariuszy w dniu 21 lipca 2023 r.
  4. Wypłata będzie dokonana za pośrednictwem Biura Maklerskiego Santander, które prowadzi rejestr akcjonariuszy MESKO S.A., przy czym:
  1. wypłata będzie realizowana wyłącznie na rachunki bankowe, w kwocie netto,
  2. w przypadku współwłasności akcji dywidenda zostanie wypłacona ustanowionemu wspólnemu przedstawicielowi akcjonariuszy.

5.  W terminie późniejszym zostanie skierowana pisemna informacja o możliwości wypłaty dywidendy do osób, które nie otrzymają jej od Biura Maklerskiego Santander.