Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 września 2021 r., godz. 11.00, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 149/2021 (6294) z 4 sierpnia 2021 r., pozycja 49789.