Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2021 r,. godz. 12.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za rok obrotowy 2020 i Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A.
w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.
6. Przedłożenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A. w roku obrotowym 2020 oraz Sprawozdania finansowego MESKO S.A., sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za rok 2020 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2020.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
13. Przedstawienie informacji dotyczącej wydatkowania środków ze zbycia nieruchomości, zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 NZW z dnia 25.10.2019 r.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2021 (6251) z 4 czerwca 2021 r., poz. 35847.