Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 6 marca 2024 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2021 i Uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 06.09.2021 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.