Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.