Zarząd MESKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zawiadamia o uzupełnieniu w trybie art. 401 § 1 k.s.h. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 grudnia 2020 r., o godz. 1000, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, poprzez wprowadzenie następującego punktu porządku obrad:

 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”
Treść proponowanych zmian Statutu:
§ 11 ust. 2 pkt 3) o dotychczasowej treści:
„3) wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W tym samym trybie może następować odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Skarb Państwa.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„3) powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W takim samym trybie następuje odwołanie tego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”

 

Ogłoszenie zawiadamiające o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 238/2020 (6128)
z 7 grudnia 2020 r. pod pozycją 69063.