Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 31 lipca 2023 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ad. pkt 6

Proponuje się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 po pkt 83) dodaje się następujące nowe punkty:

84) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

85) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

86) 84.25.Z - Ochrona przeciwpożarowa,

87) 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

88) 91.02.Z - Działalność muzeów,

89) 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ukazało się w MSiG nr 129/2023 (6780) z dnia 6 lipca 2023 r., poz. 33558.