Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A. za rok obrotowy 2022.
 7. Przedłożenie Sprawozdania MESKO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 11. Przedstawienie informacji dotyczącej nabycia akcji własnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za rok obrotowy 2022 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ukazało się w MSiG nr 108/2023 (6759) z dnia 6 czerwca 2023 r. poz. 28185.