Zarząd MESKO S.A. po raz kolejny informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował połączenie spółek pod firmą: BUMAR AMUNICJA S.A.
(„Spółka Przejmująca”), Zakłady Metalowe „KRAŚNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki Przejmowane”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w zamian za akcje Spółki Przejmującej.
Wobec powyższego akcjonariusze, którzy dotychczas posiadali akcje spółki pod firmą: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II” S.A. z siedzibą w Warszawie („WSK”), stali się z mocy prawa akcjonariuszami BUMAR AMUNICJA S.A. (obecnie: MESKO) i tym samym, według ustalonego w Planie Połączenia parytetu wymiany, przysługują im akcje MESKO S.A.
W związku z tym Zarząd MESKO S.A. wzywa dotychczasowych akcjonariuszy WSK
do zgłaszania się w Wydziale MESKO przy ul. Warszawskiej 51B w Lubiczowie, 05-082 Stare Babice, celem wymiany posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) WSK na dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) MESKO S.A. oraz podania numeru rachunku bankowego lub danych do sporządzenia przekazu pocztowego, celem wypłaty kwoty ewentualnej dopłaty różnicy pomiędzy wartością posiadanych akcji WSK, a wartością obejmowanych akcji MESKO.
W zamian za jedną akcję WSK przyznane zostało 0,77869271 akcji w MESKO wraz z ewentualnymi dopłatami dla akcjonariuszy – na zasadach bliżej określonych w Planie Połączenia.
Informację telefoniczną w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 22 437 10 00.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie się celem wymiany dokumentów akcji jest istotne z uwagi na okoliczność, że od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w MESKO S.A. Polega to na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy. Szersze informacje zawarte są na stronie internetowej http://www.mesko.com.pl/dematerializacja-akcji.html W przypadku braku złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji, akcjonariusz nie zostanie ujawniony w dniu 1 marca 2021 r. w rejestrze akcjonariuszy. Ujawnienie to będzie mogło nastąpić w terminie późniejszym, gdy akcjonariusz dopełni już obowiązku złożenia dokumentów akcji, jednak dopiero od dnia wpisu w rejestrze będzie mógł wykonywać uprawnienia wynikające z akcji.

Wzór wniosku o potwierdzenie prawa do akcji MESKO S.A. i wpis do Rejestru Akcjonariuszy (wzór)