Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122, działając na wniosek akcjonariusza, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 grudnia 2023 r., o godz. 1100 , w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, o punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rady Nadzorczej MESKO S.A.”.

 

Tym samym zaktualizowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku obrad. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rady Nadzorczej MESKO S.A. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2021 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego. 
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych. 
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad NWZ zostało opublikowane w MSiG nr 234/2023 (6885) z dnia 4 grudnia 2023 r. pod poz. 57742.