OGŁOSZENIE o wypłacie dywidendy za rok 2019 przez MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Zarząd MESKO Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie z zysku Spółki za 2019 r. dywidendy w kwocie 0,77 zł brutto na jedną akcję.
Wypłaty rozpoczną się w dniu 27 sierpnia 2020 r. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w księdze akcyjnej w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku, tj. 17 lipca 2020 r.
Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy (według stawki 19%).

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej ograniczenia w ruchu osobowym na terenie Spółki preferowaną (jako bezpieczną) formą wypłaty dywidendy będzie przelew na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza. W związku z powyższym MESKO S.A. zwraca się z prośbą do akcjonariuszy nie będących pracownikami Spółki, którzy do tej pory nie przekazali numeru rachunku bankowego (lub go zmienili), o dostarczenie Spółce aktualnych danych w tym zakresie – w terminie do 12 sierpnia 2020 r. Można to zrobić pisemnie, przesyłając korespondencję na adres MESKO S.A. ul. Legionów 122 26-111 Skarżysko-Kamienna. Akcjonariusze, którzy nie wskażą lub zaktualizują numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana przysługująca im dywidenda, będą mogli odebrać dywidendę w kasie Spółki (z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa) – począwszy od dnia 27 sierpnia 2020 r. Kasa mieści się w budynku Biura Głównego przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej.

Ze względów bezpieczeństwa na teren MESKO S.A. akcjonariusze będą wpuszczani pojedynczo. Stąd też dla uniknięcia uciążliwego oczekiwania w kolejce sugeruje się zgłaszanie po odbiór dywidendy w kasie w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 14:00, w ustalonej kolejności alfabetycznej nazwisk, w następujących terminach:
A ÷ B: od 27.08.2020 r. do 04.09.2020 r.
C ÷ J: od 07.09.2020 r. do 11.09.2020 r.
K:  od 14.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
L ÷ M: od 21.09.2020 r. do 25.09.2020 r.
N ÷ R: od 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r.
S ÷ Ś: od 05.10.2020 r. do 09.10.2020 r.
T ÷ Ż: od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

Akcjonariusze proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego, który będzie podstawą ich identyfikacji. Dywidenda nie podjęta przez akcjonariuszy zostanie zdeponowana w kasie Spółki.