Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122 informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A. za rok obrotowy 2023.
 7. Przedłożenie Sprawozdania MESKO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 11. Przedstawienie informacji dotyczącej nabycia akcji własnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za rok obrotowy 2023 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego „MESKO-NET” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
 14. Przedłożenie Sprawozdania PT „MESKO-NET” Sp. z o.o. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Sprawozdaniu Finansowym Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego „MESKO-NET” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom organów PT „MESKO-NET” Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ MESKO S.A. ukazało się w MSiG nr 106/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., pod poz. 27122.