Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2021 r., godz. 11.00, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 9 października 2019 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2020 r. dotyczącej udzielenia upoważnienia Spółce MESKO S.A. do nabycia akcji własnych.
  7. Przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 227/2021 (6372) z 24 listopada 2021 r. pod pozycją 72897.