Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad;

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Przedłożenie Sprawozdania MESKO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 12. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 13. Przedstawienie informacji dotyczącej nabycia akcji własnych.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.