O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, MESKO S.A. poinformuje 5-krotnie, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Zawiadomienie to będzie również określać, jakie dane akcjonariusz będzie musiał podać w celu ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy. Stosowna Informacja ukaże się na stronie internetowej spółki www.mesko.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy”. Ogłoszenie ukazywać się będzie także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacje te będą wskazywać, że czas na złożenie dokumentów będzie wynosił 3 lata od dnia pierwszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w rejestrze akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca lutego 2021 r. Nie istnieje potrzeba składania dokumentów niezwłocznie po ogłoszeniu: pierwsze dni będą mogły wiązać się z istnieniem dużych kolejek, więc prosimy o wybór dogodnego dnia spośród kilku miesięcy na złożenie dokumentów (najlepiej pomiędzy październikiem 2020 a lutym 2021 r.).


Preferowane będzie złożenie dokumentów w lokalu MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej, osobiście bądź przez należycie umocowanego pełnomocnika. Na stronie internetowej spółki www.mesko.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy” we wrześniu 2020 r. zamieszczony zostanie wzór pełnomocnictwa akceptowalnego przez Spółkę.


Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, ale także różną sytuację akcjonariuszy (ich wiek, stan zdrowia) Spółka opracuje i opublikuje we wrześniu 2020 r. na stronie internetowej Spółki www.mesko.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy”, zasady złożenia dokumentów akcji drogą korespondencyjną. Zastrzec jednak należy, że ryzyko dotarcia przesyłki będzie obciążać akcjonariusza.


Jeżeli akcje są przedmiotem współwłasności, złożenia dokumentów powinien dokonać wspólny przedstawiciel współuprawnionych bądź ustanowiony przez niego pełnomocnik. Wymagane będzie okazanie dokumentu potwierdzającego ustanowienie wspólnego przedstawiciela. Wspólnym przedstawicielem może być jeden ze współuprawnionych albo inna osoba. Na stronie internetowej spółki www.mesko.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy” we wrześniu 2020 r. zamieszczony zostanie wzór oświadczenia o ustanowienia wspólnego przedstawiciela akceptowalnego przez Spółkę.