Jeżeli akcjonariusz chce wykonywać uprawnienia z akcji, powinien wystąpić o wydanie tzw. świadectwa rejestrowego. Zgodnie z art. 3286 § 1 k.s.h., na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.


Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy.
Zob. odpowiedź na pytanie „Co to jest imienne świadectwo rejestrowe?”. Uwaga: świadectwo to nie będzie potrzebne do wypłaty dywidendy akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.


Jeżeli akcjonariusz nie będzie chciał wykonywać praw z akcji, lecz tylko potwierdzić przysługującą mu liczbę akcji (np. wobec kupującego akcji, osoby obdarowanej), będzie mógł wystąpić o wydanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.


Zgodnie z art. 3285 k.s.h.:
§ 1. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.
§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
§ 3. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.