Dywidenda będzie wypłacana osobom ujawnionym w rejestrze akcjonariuszy w tzw. dniu dywidendy, czyli w dniu przypadającym pomiędzy 5 dniem a 3 miesiącem od dnia powzięcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku (dzień ten określa uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia; w braku takiego określenia dniem dywidendy jest 5 dzień przypadający po dniu powzięcia uchwały o podziale zysku).

 

O sposobie wypłaty akcjonariusze będą informowani odrębnymi ogłoszeniami/komunikatami. Niezależnie od przyjętej formy wypłaty wskazana jest aktualizacja danych akcjonariuszy, które zmieniły się np. w wyniku wymiany dowodu osobistego, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, czy numeru rachunku bankowego. Rekomendowane jest wskazanie przez akcjonariuszy, którzy jeszcze tego nie zrobili, numerów rachunków, na które mają być przelewane dywidendy.