Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą mieć prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Spółka nie wymaga złożenia świadectwa rejestrowego dla potwierdzenia prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.