Treść aktualizowana na dzień 05-10-2021 r.


Po 1 marca 2021 r. zbycie akcji (sprzedaż, darowizna) będzie oczywiście możliwe. Nadal będzie obowiązywała procedura wskazana w Statucie MESKO S.A., przewidująca ewentualne prawo pierwokupu Spółki, zaś w każdym przypadku wymagająca zgody Zarządu Spółki na zbycie akcji, a w braku zgody Zarząd powinien wskazać innego nabywcę akcji. W razie istnienia podstaw przewidzianych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązywać będzie także prawo pierwokupu przysługujące Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (nie dotyczy zbycia, w tym darowizny, na rzecz osoby bliskiej, tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów). Zbycie następować będzie na podstawie stosownej umowy, która ze względów praktycznych powinna być zawarta przynajmniej w formie pisemnej.
Skutek nabycia akcji nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru akcjonariuszy: w tym celu zainteresowany powinien złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu rejestr, załączając dowód przejścia akcji (art. 3284 k.s.h.), zgodę Zarządu MESKO S.A. na zbycie bądź oświadczenie Zarządu MESKO S.A. wskazujące innego nabywcę, a jeżeli znajduje to zastosowanie – także oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o niewykonaniu prawa pierwokupu lub dowody wskazujące na niewykonanie przez ten podmiot prawa pierwokupu.


Należy podkreślić, że w aktualnym stanie prawnym warunkiem przeniesienia akcji nie jest już wydanie odcinka zbiorowego akcji, gdyż dokumenty te – w związku z tzw. dematerializacją akcji – straciły moc prawną z dniem 1 marca 2021 r. Natomiast dla skutecznego przeniesienia akcji konieczne jest uprzednie zdematerializowanie akcji (zob. dematerializacja akcji ) przez zbywcę akcji, gdyż ta czynność pozwala na ujawnienie zbywcy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot zewnętrzny, a z kolei zgodnie z art. z art. 3289 § 1 k.s.h., po dniu 1 marca 2021 r. przeniesienie akcji następuje z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy.

Należy także mieć na uwadze wymagania podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (dokumenty, których podmiot ten żąda powinny towarzyszyć transakcji zbycia akcji; jak również opłatę od wpisu pobieraną przez podmiot prowadzący rejestr). Stosowna procedura została ustalona przez Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A. (podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy) i jest opisana na stronie internetowej Biura pod adresem:
https://www.santander.pl/inwestor/rejestr-akcjonariuszy#rejestr=2
Szczegółowe informacje zamieszczone są w zakładce „Obsługa/Wpis do rejestru w związku z transakcją” oraz w Dziale IV „Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro maklerskie”:
https://www.santander.pl/inwestor/regulacje-i-regulaminy/rejestr-akcjonariuszy