Rejestr akcjonariuszy to prowadzony w systemie informatycznym wykaz akcjonariuszy MESKO S.A. Od 1 marca 2021 r. zastąpi on księgę akcyjną. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez odrębny podmiot, uprawniony do prowadzenia działalności maklerskiej.Dla MESKO S.A. jest to:
Santander Biuro Maklerskie
Adres korespondencyjny:
6160-198 Poznań, ul. Kolorowa 8, Piętro I
e-mail: [email protected]
Infolinia: +48 61 856 46 87
Podstawowe informacje: https://www.santander.pl/inwestor/rejestr-akcjonariuszy


Zapisy w rejestrze akcjonariuszy stanowią dowód przysługiwania akcjonariuszowi akcji.


W celu wykonywania praw z akcji akcjonariusz może wystąpić do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy o wydanie tzw. imiennego świadectwa rejestrowego. Zob. odpowiedź na pytanie „Co to jest imienne świadectwo rejestrowe?”. Uwaga: świadectwo to nie będzie potrzebne do wypłaty dywidendy akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Jeżeli akcjonariusz nie będzie chciał wykonywać praw z akcji, lecz tylko potwierdzić przysługującą mu liczbę akcji (np. wobec kupującego akcji, osoby obdarowanej), będzie mógł wystąpić do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy o wydanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 3285 k.s.h.:
§ 1. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.
§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
§ 3. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.