Świadectwo rejestrowe jest dokumentem legitymacyjnym, które potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Zob. odpowiedź na pytanie „W jaki sposób będę mógł potwierdzić po 1 marca 2021 r., że przysługują mi akcje?”.


Świadectwo nie jest papierem wartościowym, stąd nie podlega przeniesieniu tak jak dokument akcji. Dla zbycia akcji wymagane jest zawarcie odpowiedniej umowy zbycia akcji. Jednak zbycie akcji nie jest dopuszczalne w czasie ważności świadectwa rejestrowego, dlatego dla potrzeby transakcji zbycia należy zapewnić sobie informację z rejestru akcjonariuszy w trybie art. 3285 § 3 k.s.h. Zob. odpowiedź na pytanie „W jaki sposób będę mógł potwierdzić po 1 marca 2021 r., że przysługują mi akcje?”. Wynika to z art. 3287 § 1 k.s.h., który stanowi, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności; na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że jeżeli akcjonariusz uzyskał świadectwo z terminem ważności np. do dnia 30 czerwca 2021 r., ale przed upływem tego terminu chce sprzedać akcje, powinien zwrócić dokument świadectwa podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy w celu usunięcia blokady.


Świadectwo rejestrowe nie jest wymagane do wykazania uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu ani wypłaty dywidendy.


Świadectwo rejestrowe może być przedstawione instytucji finansowej (bankowi, pożyczkodawcy) w celu wykazania sytuacji majątkowej akcjonariusza. Jeżeli akcje miałyby być przedmiotem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki (np. zastawu lub zastawu rejestrowego), należy uzyskać informację z rejestru akcjonariuszy w trybie art. 3285 § 3 k.s.h., gdyż blokada związana z wystawieniem świadectwa nie pozwoli na obciążanie akcji w czasie ważności świadectwa. Zob. odpowiedź na pytanie „W jaki sposób będę mógł potwierdzić po 1 marca 2021 r., że przysługują mi akcje?”.