W razie śmierci akcjonariusza, spadkobiercy powinni uzyskać prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza.

Jeżeli zmarły akcjonariusz nie był jeszcze ujawniony w rejestrze akcjonariuszy, spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni złożyć w Spółce prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, jak również dokument akcji (odcinek zbiorowy) w celu dematerializacji i ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy. Co do sposobu złożenia dokumentów w Spółce szerzej zobacz odpowiedź na pytanie „W jaki sposób oraz od kiedy i do kiedy najpóźniej mogę złożyć dokumenty akcji (odcinki zbiorowe)?”.


Jeżeli zmarły akcjonariusz był ujawniony w rejestrze akcjonariuszy, spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni złożyć bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy wniosek o ich wpis do rejestru, załączając prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza.


W każdym przypadku wymagane będzie okazanie dokumentu potwierdzającego ustanowienie wspólnego przedstawiciela. Wspólnym przedstawicielem może być jeden ze współuprawnionych albo inna osoba. Wzór dokumentu przedkładanego MESKO. Zastrzegamy, że podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy może wprowadzić własny wzór dokumentu potwierdzającego ustanowienie wspólnego przedstawiciela.