2 lipca 2021 r. miały miejsce zmiany w organach MESKO S.A. Odwołany został Mariusz Kuźma, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej. Funkcję przewodniczącego Rady powierzono Robertowi Buremu, dotychczasowemu członkowi Rady Nadzorczej, który był oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu. Jednocześnie w skład Rady powołano Elżbietę Śreniawską, którą oddelegowano do pełnienia obowiązków prezesa zarządu MESKO S.A.

Elżbieta Śreniawska została wybrana przez Radę Nadzorczą na prezesa zarządu MESKO S.A. nowej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok.