Działalność badawczo-rozwojowa jest kluczem do sukcesu w naszej branży. Stąd też współpraca przemysłu z ośrodkami naukowymi i akademickimi jest korzystna dla obu stron – powiedział Prezes Zarządu Mesko S.A Tomasz Stawiński w czasie podpisania umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Uroczystość podpisania dwóch umów odbyła się 1 grudnia br. w siedzibie spółki. Umowy ze strony Mesko S.A. podpisali Prezes Zarządu Tomasz Stawiński i Gabriel Nowina Konopka – Wiceprezes Zarządu, natomiast ze strony Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – JM Rektor.

Pierwsza z umów dotyczy wieloletniej współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej, w szczególności w zakresie: inicjowania i prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych ukierunkowanych m.in. na innowacyjne rozwiązania w zakresie obronności. Przewiduje również działania mające na celu pozyskanie dofinansowania na realizację projektów badawczych i rozwojowych, finansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów oraz tworzenie warunków do podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników Spółki poprzez studia podyplomowe lub doktorskie na wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej. Ważne miejsce zajmować będzie również tworzenie warunków do wykonywania przez studentów Uczelni projektów inżynierskich zbieżnych z potrzebami Spółki i wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania laboratoriów dydaktycznych i badawczych oraz aparatury badawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa zakłada też organizowanie i współorganizowanie kursów specjalistycznych, warsztatów i konferencji naukowo-technicznych z obszarów wiedzy interesujących partnerów, a także – co szczególnie ważne - wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, między innymi poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymianę informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych i rozwojowych.

Druga z zawartych umów dotyczy współpracy Mesko S.A. z Politechniką Świętokrzyską przy projekcie realizowanym przez  pracowników Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia, pt. „Innowacyjny układ wykonawczy sterowania kierunkiem wektora ciągu silnika rakietowego” finansowanym z NCBiR w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – Konkurs Młodych Naukowców”.

Obie zawarte umowy przyczynią się do ściślejszej współpracy pomiędzy Mesko S.A i Politechniką Świętokrzyską. Pozwolą obu partnerom na uzyskanie wymiernych korzyści w wymiarze naukowym i praktycznym.